Привет, Гость!
Chat (1) | Вход | Регистрация
Tasodifiy hikoya: Maktabdagi achinarlik holat
Maktabda oqib yurgan paytimda ayni 8sinf paytimiz juda shox sinif bolganmiz jamshit degan bangi oshn...davomi
18000 ga Ishonchli jinsiy aloqa!
Купить рекламу 50 руб.
Библиотека | Er xotin munosabatlari
1 2 >>

Негр боллар билан

Добавил:doniyordony (19.07.2014 / 14:24)
Рейтинг:rating 55420 article (0)
Прочтений:42038
Комментарии:Комментарии закрыты
Мени эрим
университетда
чет эллик талабаларга рус
тилини ургатар, тугрироги уз
сохаларидаги терминларни
яхши билишлари учун рус
тилида фан буйича дарс
берарди. У уйга келгач
талабаларнинг урс тилини
урганиш жаарёнидаги
кизикарли вокеаларин айтиб
берарди. Бир куни у мендан
угил болага тугилган кунига
канака совга олиш
мумкинлигини суради. Маълум
булишича бугун бир
студентини тугилган куни
экан. Шунга у узининг ёш
домласини хотини билан
таклиф килибди. Чет эллик
булгани учун унга канака совга
олиш тугрисида роса талашдик.
Охири катта торт ва гулдаста
оладиган булдик. Уни
негрлини эшитгач кулдим, у
гулдастани билармикин деб.
Хуллас, кечкурун таксига
утириб, шахарнинг нариги
чеккасида студент ижарага
турадиган уйга бордик. Эшикни
калампирга ухшаб бижираган
сочларини майда килиб уриб
олган бир негр бол очди. Мен
уни рус тилида табриклаб
гулни узатдим. У ва эрим
кулиб юборишди. Бу бошка
негр экан, тугилган кун эгаси
ичкарида экан. Бунинг исми
Абажами, Абадами шунака экан.
Тугилган кун эгаси лаблари
дурдок, сочи калин жингалак
йигит булиб, исми Самалами
бир бало экан. Мен кискагина
Сэм дедим. Стол устида жуда
хам хилма хил мевалар,
ичимликлар турарди. Уларнинг
айримларини хатто
курмаганман хам. Ёш домла ва
хотинини Сэмнинг ёнига
турига утказишди. Мени бир
томонимдан Абажа жой олди.
Хадемай 30га якин мехмон
йигилди. Улар орасида араблар,
турклар, покистонликлар,
хиндлар, ввьетнам ва яна
алланимабло миллатлар бор
эди. Эй тавба 10та нега булса,
уновининг хам ранги галати
эди. Бири кулранг, бир коп
кора, яна бири сал бошкача.
Хуллас негарлар хам хар хил
эди.
Рус тилини бузиб табрик
сузлари айтилди, уларнинг
гапларига кулгим келар, эрим
хафа булишади кулманг дегани
учун зурга узимни босиб
утирардим. Баъзан секин
огзимни тусиб хикиллаганимда
Абажа мени кучоклаб, кузини
кисиб куярди. Алланимабало
мевадан чет элнинг ичимлиги
бор эканки, у ширин булса-д,
одамни маст киларкан. Эрим
тинмасдан шундан ича
бошлади. Кейин уйга кандай
кетамиз булди десам хам
ичарди. Кейин у шу ерда
студентларнинг гапини
тугрилаб дарс ута бошлади.
Тили галдираб, алланималар
дер, студентлари ёш
домлалрини ахволига хандон
отиб кулишарди. Уни
туртаверганимдан ичиши
озайтирди. Тунги соат 12г
якинлашгнада мехмонлар бита
бита таркай бошлади. Мен хам
эримга кетамиз десам
кимирлайшига кузим етмади.
Маст булгача урнидан
туролмасди. Жаврай бошадим,
уйимиз узок булса, бу ахволда
кандай етамиз дедим. Кейин
Абажадан эримни таксига
утказишга ёрдам беришини рус
тилида зурга тушунтирдим.
Хуллас, эрим юролмас, узини
ташлаб олганди. Шунда Сэм шу
ерда колишимиз
мумкинлигини айтди ва уша
мехмонхонадаги иккит диванда
ётишимиз мумкинлигини
тушунтирди. Мен Абажага
столни йигиштиришда ёрдам
бера бошладим. У узини тилида
алланимбалоларни айтиб,
менга гапирар, унинг гапига
Сэм кулиб куярди. Жахлим
чикаётганини курган Сэм бош
бармогини курсатиб, «ОК!»,
«Хорошо, красиво жена
молодой учитель» деб гашимга
тегарди. «Абажа любить,
уважал жену красивую» дерди.
«Туркинг курсин Абажангни
хам сени хам» дердим
узбекчалаб. Абажни
идишларни оламан деб бир
икки марта кучоклаб олганини
хисобга олмаганда, бошка
асабим бузилмади. Хонага
кирганимда Сэм эримга яна
анови ичимликдан куйиб
ичишайтган экан. Мени куриб,
яна узини рус тилисида
сайради: «Молодой учитель
хорошо, жена хорошо». «Сур!»
дедим.
Кейин эримни зурга
кийимларини еча бошладим.
Шимини, куйлагини ечиб
булганимда, хонага плавкада
Абажа кириб келди. Оёклари
бакувват, мускуллари
штангачиларникига ухшаб
чикиб турарди. Бир суз билан
айтганда комати роса
келишганди. У ёнимга келиб
кучоклаб упа бошади.
Каршилик курсатиб типирчилай
бошладим, екин унинг бакувват
кулидан чиколмасдим. У узини
тилида эхтирос билан гапирар,
рус тилида жена хорошо,
красиво дерди. У мени батамом
ечинтирди ва узи хам
плавкасини ечди. Мен уни
кутогини курдиму шокка тушиб
колдим. У жуда катта ва йугон
эди. Абажа эмчакларимдан
тишлаб упди ва амимга
калласини куиб тилибилан
ялай бошлади. Кейин упишга
тушди. Шу пайт оркамдан
кимдир кучоклади. Жон поним
чикиб кетди карасам ялангоч
Сэм турарди. Унинг кутоги
Абажаникидан хам катта эди.
Купол булсаям худи
эшакникидек эди. У кутогини
курсатаркан дерди. Большой,
жену нравишь, смотри. Муж
маленкий дед ива бориб
эримнинг турсаисни ечиб
ташлади. Унинг кутоги
буларникини олдида 3-4
баравар кичкина эди. Муж
маленкий, жена не нарвиш.
Абажа большой, Самбилами бир
бало большой дерди.
Абажанинг тили, лаблари
амини сувини окизворди.
Чидолмасдан играй бошладим.
У уз ишини шундай зур
бажарардики, маза
килганимдан кузларим
юмилиб, инграй бошладим.
Эмчакларимни мижий
бошладим. Сэм алланим
деганди Абажа урнидан турди,
Сэм ёнимга келиб оёкларимни
кердида, тепага кутраиб
кутогини амимга тикиб
юборди. Уйладимки кутоги
кутимни тешиб чикди деб.
Огрикдан чинкириб юбордим, у
бакир чакиримга карамай сика
бошлади. Хар кутоги кирганда
играб тулгонардим, кузимдан
дув дув ёш ока бошади. У
красива деб бир балоларни
жаврарди. Анча сиккандан
кейин шердек наъра тортдида
амимии ичига бушанди. Узиям
бир пакир сперма чикдими деб
уйладим. Кучим кетиб йикилиб
колдим. Кейин Абажа ёнимга
келди ва у оёгимни кутариб
елкасига чикардида, кутогини
амимга тикди. Сэм сикканга
нисбатан, огрик анч кам булса-
да, амим барибир огрирди. Уям
сикиб булгач, ёнимга ётди. Сэс
яна алланима деганди, Абажа
урнидан туриб амимни ялай
бошлади. Упиб, тилида амини
ичидаги спермаларни чикарар,
туфлаб, туфлаб амимни
упарди. Кейин Сэмнинг
тушунтиришича, уларнинг
кабиласидами, юртидами
кимнинг ктуоги энг кичкина
булса уша амни сикишга
атйёрлаб тощаларкан. Абажани
кутоги Сэмникидан кичкина
булгани учун, у тозалабди.
Кейин сэм кутогини амига
тикдида, кутариб олди. Мен
унинг буйнидан махкам
кучоклаб олдим. Кучли булган
бу йигит кутариб олгача мени
сикарди. Шу пайт оркамга
келган Абажа кутимни тишлаб
тишлаб упди. Бармокларин
кутимга тикиб, огрита бошади.
Бироздан кейин ниманидир
суркади, кейин билсам,
сливочний ёг экан. У кутогини
кутимга тикди. Огрикдан
хушимдан кетдимми, ё бир пас
узимни йукотдимми
билмайман. С узимга
келганимда Сэм диванда ётиб
амимга сикар, Абажа эса
оркамдан кутимга сикарди.
Хуллас, эрталбгача, Абажа
амимга уч марта, Сэм турт
марта сикди. Кутимга бошка
сикишмади. Кейин ваннга
тушиб карсам, амимни
дабдаласи чикиб, кийшайиб
кетибди. Яхшики эрим
билмади. Эрталаб хам узига
келмаган эримни Абажа
тухтатиб берган таксига
утказиб уйга олиб келдим. У
ёгига эплаб уйга кириб олдим.
Кейин Сэм ва Абажа эримдан
куп марта салом айтиб
юборишди. Хаттоким, Сэм
менга атаб африкадан олмос
узук хам олиб келибди. Эрим
унамагнига карамай, тугилгна
кунида ёрдам
Bu ma'qolani do'slaringa yubor:
Скачать txt | fb2
1 2 >>

Сообщение: (Max. 5000)

b i u s s spoiler quote url Code color bg color


Комментарии
Всего: 0
На главную
waplogСмотреть лучшее порноstats24.ru-лучший топ рейтинг мобильных сайтовadultop.ruGEGTOP.RU - Топ рейтинг WAP сайтов!KatStat.ru - Топ рейтинг сайтовTOporn.su - Рейтинг порно сайтовSKYTPOP.US -  Рейтинг сайтов | Каталог сайтов